Unamanga

Isondo liyaphenduka

Ulele es'bhedlela

Inganekwane

Konakelephi?

Kuthi Angizule

Ngiyalingwa

Thula mkami

Iminyaka iyahamba

Impilo ingihlukumezile

Thula mama

Khulumami maZulu

Thonono wami

Kwa-Sassa

Ngikusebenzele